หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หน่วยปฏิบัิติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่
ของจังหวัดพัทลุง