ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการ : เอกสารประกอบการประชุมเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 1
เรื่อง "การวางแผนน้ำระดับจังหวัด - จากพื้นที่สู่นโยบาย"
ห้องแซฟไฟร์ 3 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (Hall9-10) ในงาน “คุณภาพน้ำ-คุณภาพชีวิต
เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก (24 มีนาคม 2553)
  โครงการ : เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง "การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการน้ำ
ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต" เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก
ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรม (IEC) กรมชลประทาน (23 มีนาคม 2553)
  โครงการ : กำหนดการประชุม เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวางแผนน้ำระดับจังหวัด - จากพื้นที่สู่นโยบาย" (24 มีนาคม 2553) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน “คุณภาพน้ำ-คุณภาพชีวิต เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก
  โครงการ : กำหนดการงานสัมมนา เรื่อง “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการน้ำ ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต” (23 มีนาคม 2553) เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ณ กรมชลประทาน
  นครปฐม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฯ ครั้งที่ 3 (9 มีนาคม 2553)
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
วันที่ 9 มีนาคมพ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 (Conference Room 1) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  นครปฐม : กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนน้ำจังหวัด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 (Conference Room 1) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (9 มีนาคม 2553)
  นครปฐม : สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดหาน้ำ” โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (16 กุมภาพันธ์ 2553)
  นครปฐม : สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดทำแผนทรัพยากรน้ำ” โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (9 กุมภาพันธ์ 2553)
  นครปฐม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฯ ครั้งที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ 2553)
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
  นครปฐม : กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฯ ครั้งที่ 1 (9 กุมภาพันธ์ 2553)
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
  โครงการ : การอบรมเครื่อข่ายครั้งที 4 (1-3 กุมภาพันธ์ 2553)
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โครงการ : กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (22 มกราคม 2553)
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โครงการ : ชี้แจงรายงาน Progress Report (7 มกราคม 2553)
โดยเนื้อหาแสดงผลงานและแนวคิดที่ได้ดำเนินการมาแล้ว พร้อมทั้งขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในช่วงหลังได้มีการหารือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ถึงแนวทางในการดำเนินการโครงการในระยะต่อไป
  พัทลุง : รายงานสำรวจภาคสนาม Field Report พัทลุง (2-3 ธันวาคม 2552)
  นครศรีธรรมราช : รายงานสำรวจภาคสนาม Field Report นครศรีธรรมราช (26-27 พฤศจิกายน 2552)
  นครปฐม และสมุทรสงคราม : รายงานสำรวจภาคสนาม Field Report นครปฐม และสมุทรสงคราม (24, 26-27 พฤศจิกายน 2552)
  พัทลุง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด (1 ธันวาคม 2552)
  พัทลุง : หน่วยเคลื่อนที่เร็วทชจ.พัทลุงออกปฏิบัติการป้องกัน/แก้ไขและช่วยเหลือเนื่องจากอุทกภัย (30 พฤศจิกายน 2552)
  นครศรีธรรมราช : ซ้อมแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโคลนถล่มที่คีรีวง (22 พฤศจิกายน 2552)
  นครศรีธรรมราช : พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม สถานการณ์อุทกภัย (3 - 9 พฤศจิกายน 2552)
  นครศรีธรรมราช : สถานการณ์น้ำท่วม ผู้ว่าสั่ง 23 อำเภอ เปิดศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง (3 - 4 พฤศจิกายน 2552)
  ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัิติการครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัิติการครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กันยายน 2552
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัิติการครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552