เอกสารประกอบการประชุม เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวางแผนน้ำระดับจังหวัด - จากพื้นที่สู่นโยบาย" วันที่ 24 มีนาคม 2553 (อิมแพค เมืองทองธานี)

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอกรอบคิดการจัดการน้ำในระดับจังหวัด ชุมชน และกรณีตัวอย่างจากงานวิจัย และร่วมแสดงข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนการจัดการน้ำจากพื้นที่สู่นโยบาย

เอกสารการประชุม
1. วัตถุประสงค์การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สกว. กับ การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงและกระจายประโยชน์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย - จังหวัดระยอง โดย คุณสฤษดิ์ เรียมทอง รองนายกอบต.ตะพง
4. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย - จังหวัดยโสธร โดย ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย- จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย คุณคณพัฒน์ ทองคำ อบต.บางจาก
6. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย- จังหวัดพัทลุง โดย คุณอำพล ช่วยสกุล เทศบาลตำบลเขาเจียก
7. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย - จังหวัดนครปฐม โดย คุณสมเกียรติ สุนทรอำไพ อบต.บางระกำ
8. การวางแผนน้ำระดับจังหวัด ชุมชน : ตัวอย่างจากงานวิจัย - จังหวัดสมุทรสงคราม โดย คุณปัญญา โตกทอง ตำบลแพรกหนามแดง
9. กลไกข้อต่อจากพื้นที่สู่นโยบาย - กรมทรัพยากรน้ำ โดย คุณอนุสสร บุณยรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
10. กลไกข้อต่อจากพื้นที่สู่นโยบาย - กรมชลประทาน โดย คุณมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
11. กลไกข้อต่อจากพื้นที่สู่นโยบาย - จังหวัดพัทลุง โดย ดร.สมชาย ปัญญเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง
12. กลไกข้อต่อจากพื้นที่สู่นโยบาย - คณะกรรมการลุ่มน้ำ โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน