ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการ : เอกสารประกอบการประชุมเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 1
เรื่อง "การวางแผนน้ำระดับจังหวัด - จากพื้นที่สู่นโยบาย"
ห้องแซฟไฟร์ 3 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (Hall9-10) ในงาน “คุณภาพน้ำ-คุณภาพชีวิต
เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก (24 มีนาคม 2553)