องค์ความรู้

1. ความรู้ทั่วไป
1.1 ด้านกฎหมาย - รายชื่อของ กฎหมายและพรบ.เรื่องทรัพยากรน้ำ
- พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ปี 2550
- ระเบียบ ผู้ประสบภัย
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติพื้นที่ภัยแล้ง
1.2 ด้านการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการระบบประปา
1.3 มาตรฐานคุณภาพน้ำ - มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
- มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
- มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
- การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำตามประเภทแหล่งน้ำ
2. ความรู้ด้านเทคนิค
2.1 ด้านการพัฒนาข้อมูล - คู่มือการใช้โปรแกรม QGIS
- คู่มือการใช้เครื่องมือเก็บพิกัด (GPS)