Mekong River Commission


  Khmer | Lao | Thai | Vietnamese | | Contact Us | Feed Back | FAQ | Site Map  
 

Environmental Training Kit (Vietnamese)


Tập 11, số 1,2 & 3
Year 2005
Ðánh & Nuôi, Vol.11, No.1, No.2 & No.3 (pdf 8.7 MB)

 

Environmental Training Kit (Vietnamese)


Tài liệu dào tạo môi trường

 


Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công (zip 14.5MB)

Technical Paper No. 10, June 2005

 


Chương tŕnh Hợp tác Phát triển Bền vững tài nguyên nưởc và các tài nguyên liên quan trong Lưu Vực Mê Công (zip 1.3 MB)
(Publication sponsored by AusAID)

 


Tập 10, số 1 & 2
Tháng 1 năm 2005
Ðánh & Nuôi   Vol.10, no.1 & no.2 (zip 2.3 MB)

 


Tập 9, số 1 & 2
Tháng 12 năm 2003
Ðánh & Nuôi   Vol.9, no.1 & no.2 (zip 5 MB)

 


Tập 9, số 2
Tháng 10 năm 2003
Người nuôi cá da trơn vật lộn với thuế chống bán phá giá (pdf 173 KB)
Lũ là vấn đề sống c̣n đối với nghề cá (pdf 151 KB)
Kết đàn di cư (pdf 112 KB)

 


Tập 9, số 1
Tháng 6 năm 2003
Đá tai (pdf 88 KB)
Đa dạng cá ở sông Mê Công (pdf 103 KB)
Duy Tŕ Môi Trường Sống (pdf 84 KB)

 


Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng hạ luu ông Mê Công (zip 2.3 MB)
Báo cáo kỹ thuật của Ủy hội sông Mê Công No. 10
tháng 5 nam 2004

 


Di cư của cá ở hạ lưu sông Mê Công Những vấn đề liên quan tới qui hoạch và quản lư môi trường (zip 1.07 MB)
Báo cáo kỹ thuật của Ủy hội sông Mê Công No.8
Tháng 10 năm 2003

 


Những vực sâu là nơi cư trú vào mùa khô của cá ở lưu vực sông Mê Công (zip 305 KB)
Báo cáo kỹ thuật của Ủy hội sông Mê Công No. 4
Tháng 4 năm 2002

 

To view Adobe Acrobat (pdf) documents, the Acrobat Reader is required. You can download it now.

Top


E-Newsletters

Choose a newsletter: